องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

                ลักษณะที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2542 มีพื้นที่  42  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ถนน รพช.(เร่งรัดพัฒนาชนบท)  สายตำบล  เชื้อเพลิง-ตาปาง (สร3168) ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจัดกระจายไปทั่ว  ตามแนวเขตชองหมู่บ้าน  ระยะทางจากตำบลประทัดบุไปอำเภอปราสาทประมาณ  13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30-40 กิโลเมตร

 

 

อณาเขตและเนื้อที่ :

ทิศเหนือติดต่อตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสมุด  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลไพล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสมุด  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ :

                ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง  จำนวน  3  ใน 4  ส่วนพื้นที่จำนวน 1  ใน 4  เป็นที่อยู่อาศัยและทำไร่  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย  ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน  การเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก  แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี  จะมีน้ำใช้ช่วงฤดูฝนเท่านั้น

ลักษณะภูมิอากาศ  มี  3 ฤดู คือ

                ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน  มีนาคม- เมษายน

                ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม- ตุลาคม

                ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ 

ลักษณะการปกครอง :

                หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่าวนตำบลประทัดบุ  มีจำนวน  9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านจบก จำนวน  192  ครัวเรือน ประชากรรวม  698  คน  ชาย  327   คน  หญิง  371  คน
หมู่ที่ 
2  บ้านหนองยาว จำนวน  144  ครัวเรือน ประชากรรวม 434 คน ชาย  222 คน  หญิง  212 คน

หมู่ที่  3  บ้านสระกอร์ จำนวน  147  ครัวเรือน ประชากรรวม  578  คน  ชาย 287 คน  หญิง  291  คน
หมู่ที่ 
4  บ้านปจิก จำนวน  110  ครัวเรือน ประชากรรวม  375  คน    ชาย  186   คน  หญิง  189  คน
หมู่ที่ 
5  บ้านภูมิกันดาร   
จำนวน  106  ครัวเรือน ประชากรรวม  379  คน  ชาย  191   คน  หญิง  คน

หมู่ที่  6  บ้านสวายปรีง จำนวน  137 ครัวเรือน ประชากรรวม  496 คน  ชาย  230  คน  หญิง  266 คน

หมู่ที่  7  บ้านพนม จำนวน  156  ครัวเรือน ประชากรรวม  669  คน  ชาย  328  คน  หญิง  341  คน

หมู่ที่  8  บ้านประทัดบุ จำนวน 161  ครัวเรือน ประชากรรวม  641คน  ชาย  323  คน  หญิง  318  คน

หมู่ที่  9 บ้านปจิกพัฒนาจำนวน  70  ครัวเรือน ประชากรรวม  309  คน  ชาย  152  คน  หญิง  157 คน 
 รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 
4,988  คน  ชาย  2,246  คน  หญิง  2,333  คน