องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ :

                อาชีพหลัก :  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา, ทำไร่

                อาชีพรอง :  เลี้ยงไก่, เลี้ยงหมู, ปลูกผัก, ทอผ้า


                หน่วยธุรกิจในเขตตำบลประทัดบุ  :

                                ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                  จำนวน  1 แห่ง

                                โรงโม่หิน                                              จำนวน  2 แห่ง

                                โรงสี                                                       จำนวน  15 แห่ง

                                โรงเรือนเลี้ยงสัตว์                                 จำนวน  2 แห่ง

                                ร้านตัดผม                                               จำนวน  3 แห่ง

                                ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า                         จำนวน  4 แห่ง

                                ร้านค้า                                                     จำนวน  39 แห่ง