องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 แผ่นพับการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]243
282 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]246
283 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]233
284 ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2559 ]243
285 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]247
286 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]247
287 เอกสารเผยแพร่ความรู้โครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559" [ 12 ก.ค. 2559 ]242
288 พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน [ 11 ก.ค. 2559 ]233
289 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทบริหารท้องถิ่น) [ 11 ก.ค. 2559 ]241
290 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น) [ 11 ก.ค. 2559 ]230
291 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 1 [ 11 ก.ค. 2559 ]237
292 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 2 [ 11 ก.ค. 2559 ]256
293 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภททั่วไป) [ 11 ก.ค. 2559 ]236
294 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]249
295 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]249
296 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]243
297 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.ประทัดบุ [ 15 มิ.ย. 2559 ]241
298 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 มิ.ย. 2559 ]237
299 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2559 [ 17 พ.ค. 2559 ]232
300 ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 [ 17 ม.ค. 2559 ]237
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16