วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองกาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 17 รายการ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2561
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการแห่ทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง